Aktuální informace

Provozní řád

HAMR-Sport a.s.
K Vodě 3200/3, 106 00 Praha 10
IČO: 279 05 004
B 11926 vedená u Městského soudu v Praze

a

SK HAMR, z.s.
K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČO: 228 46 662
L 22194 vedená u Městského soudu v Praze

(společně dále jen jako „HAMR“ ) vydává tento:

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU HAMR

Sportovní areál HAMR provozovaný společností HAMR – Sport a.s. a SK HAMR, z.s. (dále také jen jako „Areál“) je sportovní areál provozovaný na soukromém pozemku akciovou společností HAMR-Sport a.s. a zapsaným spolkem SK HAMR, z.s., kteří v zájmu udržení kvality a čistoty nabízených služeb stanovuje následující pravidla, která je návštěvník či uživatel (zákazník) areálu (dále také jen jako „Návštěvník“) povinen dodržovat. Děkujeme všem našim Návštěvníkům, zákazníkům a veškerý třetím osobám za pochopení, dodržování pravidel a ohleduplnost.

OBECNÁ PRAVIDLA:

Návštěvník se vždy řídí dobrými mravy a pravidly společenského chování, která jsou v níže uvedených bodech obecně popsána.

 • Provozní doba areálu je od 7.00 hod. do 23.00 hod.
 • Provozní doba zázemí včetně šaten je od 6.45 hod. do 23.30 hod. HAMR vyhrazuje jako místo určené pro odkládání klenotů, cenností či jiných majetkových hodnot – včetně peněz, platebních karet, mobilních telefonů, klíčů od vozidel atd. („cennosti“) uzamykatelné trezorové skříňky, jež jsou situovány u šaten, v případě rozměrnějších cenností pak recepci areálu. Umístění cenností do uzamykatelných trezorových skříněk není jejich převzetím do úschovy ze strany HAMR. HAMR odpovídá za cennosti jen do výše stanovené právním předpisem. HAMR dále vyhrazuje jako místo určené pro odkládání veškerého oblečení, sportovních pomůcek a zavazadel (vše s výjimkou cenností) uzamykatelné skříňky v šatnách areálu, v případě rozměrnějších věcí pak recepci. Lavice či jiná místa pro sezení v prostoru šaten a v prostorách celého areálu nejsou určena pro odkládání jakýchkoli věcí, a to ani při převlékání a osobní hygieně návštěvníků areálu.
 • Parkování v areálu se řídí Provozním řádem parkoviště, který je přílohou tohoto Provozního řádu a je taktéž dostupný na internetové adrese https://www.hamrsport.cz/cs/provozni_rad_parkoviste/
 • Vstup do míst označených nápisem „POUZE PERSONÁL“ nebo „VSTUP ZAKÁZÁN“ není dovolen.
 • Pracovník sportovního areálu je oprávněn odepřít obsloužit v restauraci či v baru na venkovní terase osobu podnapilou, osobu pod vlivem jiné návykové látky nebo osobu obtěžující ostatní Návštěvníky.
 • V případě návštěvy areálu se psy je Návštěvník povinen:
  • mít psa neustále na vodítku a s náhubkem
  • opatřit psa případně jiným zařízením, které zaručí bezpečnost ostatních návštěvníků
  • mít psa v dohledu tak, aby mohl v případě vzniku situace ohrožující ostatní návštěvníky okamžitě zasáhnout
  • Je přísně zakázáno
   • venčit psy v celém areálu včetně terasy
   • vstupovat se psy na sportoviště, do restaurace a do vnitřních prostor budov
  • v případě nedodržení výše uvedených pravidel, která se týkají pohybu psů po areálu, bude Návštěvníkovi zakázán vstup do areálu a veškerý úklid a hygienická opatření budou návštěvníkovi-majiteli psa účtovány
 • Je zakázáno zejména:
  • odhazovat po areálu odpadky o znečišťovat venkovní a vnitřní prostory
  • konzumovat vlastní jídlo a pití
  • ničit, odnášet nebo přemísťovat zařízení areálu
  • kouřit ve společných prostorech, vyjma míst, která jsou označena jako kuřácká
  • rozdělávat oheň
 • V případě nedodržení uvedených pravidel bude: o Návštěvník z areálu vykázán o Návštěvníkovi zakázán přístup do areálu o zjištěna totožnost Návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány o odstraněno špatně parkující vozidlo na náklady majitele o vymáhána náhrada způsobené škody Návštěvník je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovního areálu.

Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem areálu. Návštěvník je povinen se seznámit před započetím sportování s Provozním řádem sportoviště. Provozní řád sportoviště je k dispozici na recepci areálu, na internetových stránkách www.hamrsport.cz a na vývěskách situovaných v Areálu.

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ:

Návštěvník sportoviště:

 • Návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí
  • nedoporučujeme sportovat těhotným ženám a nemocným. V případě zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem.
 • Návštěvník vstupuje na sportoviště:
  • po uhrazení poplatku
  • se začátkem uhrazeného hracího období, nikdy dříve
  • v obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch
  • s náčiním určeným pro daný druh sportu
  • v počtu hráčů určených pro daný druh sportu, ostatní návštěvníci mají vstup povolen pouze do označených nebo společných prostor
  • ve sportovním oblečení, s ohledem na ostatní sportovce nikdy bez horního dílu oblečení
  • Návštěvník je povinen ihned nahlásit v recepci areálu veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost Návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště příslušným Návštěvníkem anebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště Návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným pracovníkem sportovního centra (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního sportoviště či kompenzace) není Návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že Návštěvník nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu.
 • Návštěvník používá sportoviště:
  • pouze pro daný sport
  • pouze po zaplacenou dobu, po ukončení uhrazeného období sportoviště okamžitě opustí
  • podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval ostatní sportovce
 • Návštěvník opustí sportoviště:
  • po provedení úklidu sportoviště v případě, že součástí použití sportoviště je provedení úklidu Návštěvníkem. Ten provede a pak sportoviště opustí. Úklid provádí ve svém hrazeném časovém období, nikoli v období, kdy má na sportoviště nastoupit další zákazník. Úklid provádí podle návodu viditelně umístěného na sportovišti.
 • Návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno zejména:
  • vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky
  • odhazovat odpadky
  • provádět úpravy nebo ničit zařízení
  • používat zařízení sportoviště k jiným účelům, než je určeno
  • kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky
  • vnášet cizí předměty – zejména sklenice a skleněné obaly, jízdní kola apod.
  • používat hadice ke kropení nebo mytí
  • v rámci firemních i soukromých akcí/turnajů vlastní catering
 • doporučení pro Návštěvníky:
  • v případě dotazů na vhodnost obuvi případně náčiní Vám rádi poradíme na recepci
  • z bezpečnostních důvodů nevstupovat na sportoviště se žvýkačkou
 • upozornění pro Návštěvníky:
  • v případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel má pracovník sportovního areálu právo:
   • ukončit hru bez náhrady
   • vykázat Návštěvníka ze sportoviště, areálu
   • zakázat přístup do areálu
   • zjistit totožnost Návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
   • vymáhat náhradu způsobené škody

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY A TESTOVACÍHO CENTRA:

Návštěvník má možnost zapůjčení sportovního náčiní za následujících podmínek.

 • Cena půjčovného je stanovena v ceníku služeb.
  • Půjčovné u běžného náčiní je stanoveno ceníkem.
  • Půjčovné u testovacích rámů je stanoveno ceníkem.
 • Podmínky půjčovného:
  • Úhrada půjčovného.
  • Složení vratné zálohy ve výši dané ceníkem.
  • U vybraných druhů náčiní předložení dokladu či více dokladů totožnosti a vyplnění zápůjčního listu.
 • Cena půjčovného může být zvýšena v závislosti na pořizovací hodnotě náčiní bez uvedení v ceníku – např. zapůjčení aktuální novinky apod.
 • Půjčené sportovní náčiní je zákazník povinen vrátit nepoškozené do10-ti minut po ukončení hrací hodiny. V případě nedodržení tohoto pravidla je účtována za každou další započatou hodinu hodinová sazba půjčovného.
 • V případě poškození zapůjčeného náčiní je stanovena smluvní pokuta ve výši 50 % celkové ceny zapůjčeného náčiní.
 • V případě zničení zapůjčeného náčiní je stanovena smluvní pokuta ve výši 100 % celkové ceny náčiní.
 • Za poškození náčiní se nepovažuje opotřebení provozem jako např. prasknutí výpletu, uvolnění omotávky apod.
 • Veškeré dotazy řeší recepce areálu.

HAMR upozorňuje zákazníky, že veškeré identifikační údaje zákazníků, jež byly HAMR poskytnuty v souladu se základní identifikací zákazníka pro účely vypůjčení sportovního vybavení nejsou ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, shromažďovány či zpracovávány, ani po řádném navrácení sportovního vybavení nijak dále společností HAMR uchovávány.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:

Testování s trenérem:
Na recepci areálu si můžete dohodnout testování vybraných druhů raket přímo s některým z trenérů na dvorci. Při hře Vám naši trenéři pomohou vybrat optimální raketu. Odpadá tak nutnost uhrazení vratné zálohy a půjčovného. Testovací hodina s trenérem je účtována podle aktuálního ceníku ve výši ceny dvorce + sparringu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Provozní řád areálu společnosti HAMR může být z rozhodnutí společnosti čas od času změněn.

Tento Provozní řád areálu společnosti HAMR je účinný ode dne 1.2.2024 a je k dispozici na nástěnce areálu a na internetových stránkách společnosti HAMR-Sport a.s. a SK HAMR, z.s. www.hamrsport.cz.

Představenstvo společnosti HAMR-Sport a.s.
Předseda SK HAMR, z.s.

Buďte s námi v kontaktu

sportovní areály Hamr sport


HAMR SPORT Záběhlice

Záběhlice

ul. Záběhlická
106 00 Praha 10

  272 772 762
  272 773 809
  272 774 030

HAMR SPORT Braník

Braník

Vltavanů 1542
147 00 Praha 4

  244 462 467
  244 462 470


Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Pro vytvoření nebo zrušení rezervace kontaktujte prosím recepci na výše uvedených číslech.