Aktuální informace

Podmínky pro užívání sportovišť v rámci členství v SK HAMR, z.s.

 1. Platnost podmínek
  1. Tyto Podmínky pro užívání sportovišť v rámci členství v SK HAMR, z.s. („Podmínky“) upravují užívání sportovišť členy SK HAMR, z.s., IČ: 228 46 662, K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, L 22194 vedená u Městského soudu v Praze (“ SK HAMR“).
  2. Součástí těchto Podmínek je aktuálně platná výše členských a oddílových příspěvků.
 2. Užívání sportovišť v rámci členství v SK HAMR
  1. Člen SK HAMR si objednává užívání sportovišť provozovaných SK HAMR prostřednictvím objednávky, kterou podá osobně na recepci areálu a/nebo své požadavky pošle emailem.
  2. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti.
  3. Objednávka na užívání sportovišť se uzavírá na celé hodiny, respektive půlhodiny.
  4. Objednávka obsahuje:
   • výši členského a oddílového příspěvku
   • užívání sportoviště
   • trenérskou činnost
   • ostatní definované parametry
  5. objednávka nezajišťuje konkrétní sportoviště v rámci jednoho sportovního odvětví
  6. v případě, že člen vyžaduje hraní na jednom konkrétním sportovišti bez možnosti „přesměrování“ na jiné sportoviště, zaniká mu pak nárok na náhradu užívání.
 3. Potvrzení o užívání sportovišť
  1. Potvrzením o užívání sportoviště se rozumí potvrzení objednávky emailem a/nebo podpisem na recepci.
 4. Realizace užívání sportovišť
  1. SK HAMR bude postupovat podle údajů obsažených v potvrzené objednávce.
  2. K činnosti nad rámec objednávky si vyžádá předchozí souhlas člena.
 5. Platba členského a oddílového příspěvku
  1. Člen je povinen uhradit stanovený členský a oddílový příspěvek do stanoveného data. Při nedodržení data úhrady členského a oddílového příspěvku si SK HAMR vyhrazuje právo členství zrušit v souladu s příslušnými ustanoveními stanov. Stejně nemá člen SK HAMR právo na užívání sportovišť po dobu prodlení.
  2. Uhrazením členského a oddílového příspěvku vzniká členovi SK HAMR, kromě jiného, i právo na užívání sportovišť ve schváleném rozsahu.
 6. Povinnosti člena SK HAMR
  • člen je povinen se seznámit s Provozním řádem areálu a Provozním řádem sportoviště a chovat se dle nich.
  • člen je povinen nahlásit příchod na sportoviště recepci sportovního areálu – recepce sdělí členovi číslo sportoviště

Systém náhrad

 1. SK HAMR umožňuje provádět tzv. náhrady nerealizované poměrné části tréninkové jednotky. Jednotkou se pro tento případ rozumí - hodina tenisu (55 minut hra + 5 minut údržba dvorce), hodina badmintonu, squashe, hodina „sportu“ s trenérem apod. Části hodin (např. 15, 45 minut) nelze nahradit.
 2. Náhradou se rozumí možnost výběru náhradního termínu pro uskutečnění poměrné části nerealizované tréninkové jednotky.
 3. Náhradu lze uplatnit pouze, pokud je nemožnost čerpání nahlášena SK HAMR do 19.00 hod. předchozího dne (např. během pondělí je možno do 19.00 hod. nahlásit nepřítomnost na úterý).
 4. Nárok na náhradu lze uplatnit a odebrat po dobu 30-ti dnů od jejího vzniku. Výběr náhrady ve vyšším cenovém pásmu je možný pouze po uhrazení vzniklého peněžního rozdílu, vypočteného dle platných členských a klubových příspěvků. Výběr náhrady v nižším cenovém pásmu nezakládá nárok na snížení členského nebo oddílového příspěvku.
 5. Po uplynutí lhůty 30-ti dnů nárok na náhradu zaniká.
 6. Pokud úhrada členského a oddílového příspěvku zahrnuje i činnost trenéra, nevztahuje se na ni lhůta 30-ti dnů a náhradu lze čerpat kdykoliv během období, ve kterém byla uplatněna, a dále za podmínek uvedených výše.
 7. Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli SK HAMR nezakládá členovi nárok na náhradu.
 8. V případě, že člen vyžaduje hraní na jednom konkrétním sportovišti bez možnosti „přesměrování“ na jiné sportoviště, zaniká mu pak nárok na náhradu užívání.

Zrušení objednávky ze strany SK HAMR:

SK HAMR a člen SK HAMR si výslovně dohodli, že SK HAMR má právo zrušit část a/nebo celou objednávku člena SK HAMR v případě:

 • přerušení a/nebo podstatného omezení dodávky energií v rámci vyhlášení energetických regulačních stupňů a/nebo jiných veřejnoprávních opatřeních omezujících spotřebu energií; a/nebo
 • v případě zvýšení cen energií dodávaných do sportovišť provozovaných SK HAMR o více než 20% oproti cenám účtovaným SK HAMR za energie ke dni 1.9. 2022, pokud člen SK HAMR neodsouhlasí navýšení úhrady.; a/nebo
 • v případě vyhlášených omezení souvisejících s protiepidemickými opatřeními na zabránění šíření viru COVID-19 či obdobného virového onemocnění.

s tím, že zrušené a/nebo omezené objednávky budou v takovém případě nahrazeny v následujícím období, a to započtením nespotřebované úhrady na úhradu pro nové období; v případě, že člen SK HAMR nebude účasten v novém období, bude mu nespotřebovaná úhrada navrácena do 31.11.2023.

Člen SK HAMR tato uvedená a sjednaná oprávnění SK HAMR výslovně uznává a souhlasí s nimi, neboť si je jako člen SK HAMR vědom toho, že SK HAMR je zapsaným spolkem a nikoli obchodní korporací, a tak nemá v zásadě možnost získat finanční prostředky na svou činnost (včetně provozování sportovišť) jinak než formou členských příspěvků a a/nebo dotací, jež nejsou nárokové.

Buďte s námi v kontaktu

sportovní areály Hamr sport


HAMR SPORT Záběhlice

Záběhlice

ul. Záběhlická
106 00 Praha 10

  272 772 762
  272 773 809
  272 774 030

HAMR SPORT Braník

Braník

Vltavanů 1542
147 00 Praha 4

  244 462 467
  244 462 470


Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Pro vytvoření nebo zrušení rezervace kontaktujte prosím recepci na výše uvedených číslech.